Djup ekologi

Lär dig mer om djup ekologi – en politisk ideologi som påverkar svensk politik. Läs om ideologin och vilka svenska partier som är påverkade av djup ekologi.

Annons:

Vad är djupekologism?

Djupekologism är en miljöfilosofi som främjar värdet av alla levande varelser oavsett deras nytta för mänskliga behov och förespråkar omstrukturering av moderna mänskliga samhällen i enlighet med sådana idéer.

Djup ekologi hävdar att den naturliga världen är ett komplicerat nätverk av relationer där existensen av organismer är beroende av andra inom ekosystem. Den argumenterar för att icke-nödvändig mänsklig påverkan på eller förstöring av den naturliga världen utgör ett hot inte bara mot människor utan mot alla organismer som utgör den naturliga ordningen.

Djup ekologis kärnprincip är tron att den levande miljön som helhet bör respekteras och betraktas som ha vissa grundläggande moraliska och rättsliga rättigheter att leva och blomstra, oavsett dess nytta för mänskligt bruk. Djup ekologi talar ofta om idén om en mycket bredare socialitet; den erkänner olika livssamhällen på jorden som inte bara är sammansatta av biotiska faktorer, utan även, där det är tillämpligt, av etiska relationer, det vill säga värdet av andra varelser som mer än bara resurser. Den kallas ”djup” eftersom den anses undersöka mer noggrant människans förhållande till den naturliga världen och kommer fram till filosofiskt mer djupgående slutsatser än de inom den vanliga miljörörelsen.

Rörelsen håller inte med om en antropocentrisk miljövård (som endast handlar om bevarande av miljön för mänskliga syften och exploatering), eftersom djup ekologi grundar sig på en annan uppsättning filosofiska antaganden. Djup ekologi intar en helhetssyn på världen som människor lever i och strävar efter att tillämpa förståelsen att de separata delarna av ekosystemet (inklusive människor) fungerar som en enhet. Filosofin tar upp kärnprinciper från olika miljö- och gröna rörelser och förespråkar ett system av miljöetik som främjar bevarande av naturen, icke-tvångsfulla politik som uppmuntrar en minskning av den mänskliga befolkningen och enkel livsstil.

Annons:

Riksdagspartier

Det finns inga djupekologiska partier i Sveriges riksdag enligt Wikipedia.

Se även

Ekologism, grön ideologi

Fler politiska ideologier


Delar av denna text bygger på innehåll från engelska WikiPedia som översatts till svenska av ChatGPT och innehåll från svenska Wikipedia.

Annons: